Yuan Ji of Erstwhile Mezcal

Yuan Ji of Erstwhile Mezcal photo by Dutton Photography www.duttonandkin.com